DÁRKOVÉ POUKAZY

Všeobecné obchodní podmínky

Základní informace.

Místo prodeje:

- přes on-line formulář

Objednání a vystavování dárkových poukazů.

1. Svět oken, s.r.o. (dále jen „SO“) vystaví dárkový poukaz, pokud objednatel dárkového poukazu pravdivě a úplně vyplní objednávku dárkového poukazu a ve lhůtě určené SO provede platbu za dárkový poukaz.

2. SO je oprávněn odmítnout objednávku dárkového poukazu, která obsahuje neúplné, nesprávné nebo rozporuplné údaje o objednateli dárkového poukazu nebo osobě, která bude čerpat dárkový poukaz.

3. SO je dále oprávněn odmítnout objednávku dárkového poukazu zaslanou takovým objednatelem, který buď opakovaně zasílá objednávky s neúplnými, nesprávnými nebo rozporuplnými údaji o své osobě či o osobě, která bude dárkový poukaz čerpat, nebo

zasílá objednávky, na jejichž základě dárkový poukaz úmyslně neobjedná.

Platba dárkových poukazů.

Platbu za dárkový poukaz je objednatel dárkového poukazu povinen v plném rozsahu provést vždy předem před jeho čerpáním, a to převodem na číslo účtu SO (na základě vystavené faktury)

Platnost dárkových poukazů.

1. Délka platnosti dárkového poukazu je 6 měsíců od jeho úhrady.

2. Dárkový poukaz je platný v případě, že je zcela uhrazen, opatřen variabilním číslem, datem platnosti, předmětem čerpání, razítkem a podpisem pověřené osoby.

3. Kódy (VS) dárkových poukazů jsou unikátní a jednorázové, tj. kupující může dárkový poukaz uplatnit pouze v rámci jednoho nákupu.

4. Dárkový poukaz je možno čerpat pouze v době jeho platnosti a najednou. Po uplynutí doby platnosti dárkovém poukazu nelze nevyčerpanou částku ani její část zpětně proplatit či nahradit.

5. Dárkový poukaz je vždy nutné před jeho čerpáním předložit na vybrané pobočce.

6. Dárkový poukaz nelze použít pro pořízení dalších dárkových poukazů.

Změny a vrácení dárkových poukazů.

1. Převyšuje-li cena vybraného zboží hodnotu dárkového poukazu, lze ji doplatit v hotovosti.

2. Hodnotu dárkového poukazu nelze směnit za hotovost.

3. Předmět poukazu lze po dohodě změnit.

4. Dárkový poukaz není vystavován jako cenina. Při případném poškození nebo ztrátě dárkového poukazu lze vystavit jeho duplikát, avšak výhradně za podmínky, že žadatelem o vydání duplikátu dárkového poukazu bude prokázáno provedení platby za dárkový poukaz.

5. Dárkový poukaz je možno bezúplatně vrátit do čtrnácti dnů ode dne provedení platby za poukaz, přičemž objednateli bude vrácena částka zaplacená za dárkový poukaz. Pokud se tak rozhodnete, musíte jej v uvedené lhůtě nepoškozený poslat zpět na naši adresu. Po čtrnáctidenní lhůtě při on-line nákupu již objednávku nelze stornovat.

6. Dárkový poukaz je přenosný, v případě nemožnosti vyčerpat dárkový poukaz v termínu platnosti je možné předat poukaz třetí osobě, která jej může využít.

GDPR: Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami zohledňujícími požadavky GDPR legislativy.

SVĚT OKEN, s.r.o., Jasenická 1254, 755 01 Vsetín, tel.: +420 571 478 147, e-mail: svet-oken@svet-oken.cz, www.svet-oken.cz, IČ: 25831925, DIČ: CZ25831925, č.ú. 6747840267/0100